Menu

Rozhlédni se a poznej příhraniční krajinu

Dňa 31.10.2016 predložila obec Spytihněv, ako hlavný partner projektu, žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve výzvu s kódom INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 k operačnému programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, prioritná os: Kvalitné životné prostredie, investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Cieľom projektu bolo v rámci mesta Stará Turá, ktoré bolo hlavným cezhraničným partnerom, zlepšenie technického stavu kultúrnej pamiatky NKP Husitská veža a zatraktívnenie jej okolia a v rámci obce Spytihněv, ktorá bola vedúcim partnerom, zatraktívnenie turistickej ponuky Baťovho kanála v rámci prístaviska Rejda v obci Spytihněv, kde mala byť vybudovaná vyhliadková terasa spojená s informačnou náučnou trasou zameranou na propagáciu turistickej ponuky okolia Spytihněvy.
Vedúci partner projektu mala byť obec Spytihněv s rozpočtom 116 535 € a hlavným cezhraničným partnerom mesto Stará Turá s rozpočtom 45 304,34 €.

Celkové rozpočtové náklady: 161 839,34 Eur
Výška požadovaného NFP: 147 920,59 Eur
Vlastné zdroje a spolufinancovanie: 13 918,75 Eur

Táto žiadosť bola odporučená na neschválenie v zmysle 4. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru v Brne z dôvodu nezískania dostatočného počtu bodov na schválenie.

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.9.2017