Menu

Projekt „Rekonštrukcia základnej školy na Ul. Komenského – prestavba a prístavba“

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%.

Stavba pozostáva z rekonštrukcie nasledovných stavebných objektov: SO 02 Učebne č. 1, SO 03 Učebne č. 2, SO 04 Učebne č. 3, SO 05 Učebne č. 4, SO 12 Vonkajšie rozvody vody, SO 14 Vonkajšie rozvody elektro NN, SO 16 Prípojka elektro NN. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: EURO-BUILDING a.s., Bratislava.

Celková výška výdavkov: 2 445 783,67 EUR

Začiatok realizácie projektu: 06/2009

Skončenie realizácie projektu: 10/2010

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 11.11.2010