Menu

Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 alokované pracovisko Ul. Hurbanova 153 Stará Turá

Dňa 25. 07.2014 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci oblasti: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Táto žiadosť bola zopakovaná aj v roku 2015 (podaná 18.12.2015).
V rámci projektu bolo navrhnuté zateplenie obvodového plášťa a strechy- jestvujúce vonkajšie obvodové steny (porobetónové panely hr. 250 mm) mali byť zateplené certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom, tepelná izolácia na báze polystyrén - hrúbka tepelnej izoloácie 100 mm s tenkovrstvou priedyšnou omietkou na sklotextilnej mriežke. Vzhľadom na to, že jestvujúca hydroizolácia strešného plášťa je funkčná a strecha nezateká, jestvujúce vrstvy strechy mali byť ponechané, jestvujúca strešná konštrukcia mala byť doteplená a na vrch sa mala uložiť nová hydroizolácia.
Zároveň sa navrhovala výmena okien za plastové s päťkomorovým profilom s mikroventiláciou a so žalúziami, so súčiniteľom prestupu tepla Uok,N = 1,10 Wm -2K-1.

Celková suma výdavkov: 208 692,28 €
Žiadaná výška dotácie: 189 992,66 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 9 999,62 €

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.9.2017 | Aktualizácia: 12.9.2017