Menu

Projekt „Zlepšenie služieb CR Slovensko – moravského pomedzia: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina“

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%.

Stavba pozostáva z obnovy strešného plášťa, zhotovení novej viacúčelovej miestnosti v mieste pôvodnej terasy na 3.NP, vybudovaní nových rozvodov inžinierskych sietí v týchto priestoroch. Prístavba je stavebne a konštrukčne napojená na pôvodnú strechu, čím dôjde k hmotovo zjednotenému objektu. Obnova pozostáva z obnovy výplní otvorov, zárubní, ríms. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: EURO-BUILDING a.s., Bratislava.

Celková výška výdavkov: 413 071,98 EUR

Začiatok realizácie projektu: 10/2010

Skončenie realizácie projektu: 06/2011

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.7.2011