Menu

Projekt "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.etapa"

zastava EU


OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ NFP z fondov EÚ


Mesto Stará Turá oznamuje, že mestu bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP z fondov EÚ a bude jej poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v maximálnej  výške 249 850,00 €, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Zmluva o poskytnutí NFP číslo: KaHR-22VS-1001/0289/95 medzi poskytovateľom podpory – Ministerstvom hospodárstva, v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, jej generálnou riaditeľkou – JUDr. Svetlanou Gavorovou, a konečným prijímateľom – Mestom Stará Turá, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Kiššom bola podpísaná 18.01.2013. 


Parametre projektu:


Názov projektu:
Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa

Miesto realizácie projektu: Stará Turá – ulice Jiráskova, Dibrovova, časť Mytnej a časť Štefánikovej ulice

Operačný program:
2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os:
2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie   poradenstva v oblasti energetiky

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v meste Stará Turá.

Stručný opis projektu: Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia – vymenených bude 51 pôvodných svietidiel a doplnených 24 kusov svietidiel a vymenené budú 2 rozvádzače. Nová sústava bude riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia, čím budú v dlhodobej prevádzke dosahované dostatočné úspory na spotrebe elektrickej energie, spotrebe údržbového materiálu a v riadení ľudských zdrojov Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

Výška poskytnutého príspevku: 202 908,47 EUR

Začiatok realizácie projektu: 09/2013

Skončenie realizácie projektu: 06/2015 


Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu:  www.economy.gov.sk


Vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku na základe podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 10% a spolufinancovania z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, bol realizovaný projekt modernizácie časti verejného osvetlenia mesta Stará Turá. V rámci tohto projektu bolo vymenených 51 kusov svietidiel za LED svietidlá, stožiare, káblové vedenia, dva rozvádzače a boli osvetlené 4 prechody pre chodcov. Zároveň bolo, za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia, doplnených 24 kusov svietidiel.

Nová sústava je riadená inteligentným diaľkovo ovládateľným systémom regulácie dohľadu a správy verejného osvetlenia.

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný zhotoviteľ stavby: ELTODO OSVETLENIE s.r.o., Rampová 5, 04001 Košice.

Celková výška výdavkov: 198 110,75 EUR

Začiatok realizácie projektu: 08/2014

Skončenie realizácie projektu: 06/2015

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.2.2013