Menu

Projekt "Stredisko triedeného zberu Stará Turá"

zastava eu a mzv


OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ NFP z fondov EÚ

Mesto Stará Turá oznamuje, že mestu bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP z fondov EÚ a bude jej poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v maximálnej  výške 543 967,87 €, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Zmluva o poskytnutí NFP číslo: 025/4.1MP/2013 medzi poskytovateľom podpory – Ministerstvom životného prostredia, v zastúpení ministrom Ing. Petrom Žigom, PhD. a konečným prijímateľom – Mestom Stará Turá, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Kiššom bola podpísaná 25.01.2013.

Parametre projektu:

Názov projektu: Stredisko triedeného zberu Stará Turá

Miesto realizácie projektu: Holubyho ulica 281, 916 01 Stará Turá

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os: 4 Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie dotrieďovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a skvalitnenie existujúceho separovaného zberu.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

Výška poskytnutého príspevku: 565 312,29 EUR

Začiatok realizácie projektu: realizácia aktivít sa ešte nezačala

Skončenie realizácie projektu:
06/2015


Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.minzp.sk

 

Tento projekt bol spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%.

Vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku Ministerstva životného prostredia SR, Operačný program: Životné prostredie, Prioritná os: 4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, bolo vybudované stredisko triedeného zberu, čím sa rozšírili a doplnili činnosti separácie odpadu a umožní sa vyššie zhodnotenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. 

V existujúcom areáli zberného dvora bola  zariadenie zberného dvoru rozšírené o triediacu linku odpadu, ekosklad nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Predmetom projektu bolo zakúpenie triediacej linky so šiestimi triediacimi miestami, dvojkomorového lisu, vysokozdvižného vozíka, dve nákladné vozidlá, 80 ks zberných nádob na kovy a 2 kusy exteriérových zberných nádob na papier, plasty a sklo, z ktorých jedna je umiestnená na Námestí Slobody a druhá pri mestskom úrade. 

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybraný dodávateľ: Komunálna technika s.r.o., Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra - Horné Krškany.

Celková výška výdavkov: 559 517,66 EUR

Začiatok realizácie projektu: 01/2012

Skončenie realizácie projektu: 06/2015

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.7.2015