Menu

Projekt SOŠ Stará Turá „Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií“ a grafická súťaž "Deti bezpečne vo svete digitálnych technológií"

Projekt SOŠ Stará Turá „Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií“ a grafická súťaž Deti bezpečne vo svete digitálnych technológií

Projekt SOŠ Stará Turá „Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií“ a grafická súťaž Deti bezpečne vo svete digitálnych technológií Autor:SOŠ Stará Turá

V mesiacoch január až jún 2017 realizuje SOŠ Stará Turá projekt zameraný na výchovu a vzdelávanie žiakov k bezpečnému využívaniu moderných komunikačných sietí „Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií“. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.“

Prvé aktivity pripravili v škole už 7. februára v rámci Safer Internet Day 2017, ktorý organizuje medzinárodná sieť Insafe – INHOPE. So žiakmi uskutočnili anketu na tému "Bezpečný internet", kde získali prehľad o povedomí žiakov v oblasti možných rizík využívania digitálnych médií. O nástrahách internetu a bezpečnom spôsobe používania moderných komunikačných médií diskutovali žiaci prvého ročníka počas dvoch prednášok pani Mgr. Mičíkovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Téme kyberšikany sa priebežne venujú aj na vyučovaní občianskej náuky, etickej výchovy, informatiky, anglického jazyka. Zaujímavou aktivitou bol workshop pre žiakov prvého ročníka „Týka sa to všetkých“.V úvode si žiaci pozreli film Kyberšikanovanie, zatočme s ním spoločne. Po filme spoločne diskutovali a snažili sa nájsť odpovede na otázky pomocou pracovných listov. Úlohou žiakov bolo vžiť sa do role jednotlivých postáv filmu a popísať pocity, postoje, prečo došlo k takej udalosti. Čo bolo spúšťačom a hlavne sa snažili nájsť východisko, ako riešiť podobné situácie, kde sa obrátiť o pomoc. Prostredníctvom takýchto zážitkových aktivít si žiaci spoja vedomosti s emóciou a vlastnou skúsenosťou.

V súčasnosti v rámci projektu vyhlásili v SOŠ Stará Turá pre región Trenčianskeho samosprávneho kraja grafickú súťaž "Deti bezpečne vo svete digitálnych technológií". Úlohou súťažiacich je vytvoriť grafický materiál: kresba, maľba, grafika, plagát, leták, komiks, prezentácia, videoklip so zameraním na pozitívne alebo negatívnych vplyvy spojené s používaním moderných digitálnych komunikačných technológií.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, centrá voľného času, iné školské zariadenia, ako aj žiaci individuálne.