Menu

Projekt „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej“

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 – Rekonštrukcia komunikácií, SO 02 – Chodníky a spevnené plochy pre peších, SO 03 – Autobusový záliv, SO 04 – Mosty a lávky, SO 06 – Verejné osvetlenie. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: STRABAG s.r.o., Bratislava.

Celková výška výdavkov: 749 561,12 EUR

Začiatok realizácie projektu: 03/2011

Skončenie realizácie projektu: 08/2011

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.11.2011