Menu

Projekt „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí v kultúrnom dome Papraď“

Tento projekt bol financovaný z rozpočtu mesta a z dotácie na individuálne potreby obce súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, ktorú mestu poskytlo Ministerstvo financií SR. Dotácia vo výške 6 900 € bola poskytnutá na kapitálové výdavky na čiastočnú úhradu nákladov akcie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí v kultúrnom dome“.

Finančná čiastka predstavuje náklady na rekonštrukciu sociálnych zariadení v DK a výmenu vchodových dverí na DK Papraď.

Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavebných úprav sociálnych zariadení: Milan Sadloň, Černochov Vrch 1220, 916 01 Stará Turá

Celková výška výdavkov: 8 798,69 €

Začiatok realizácie projektu: 10/2015

Skončenie realizácie projektu: 11/2015

 

Ing. arch. Katarína Robeková, mesto Stará Turá, Publikované: 11.12.2015