Menu

Projekt „Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa – MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará Turá – obj. SO 2.1. Dažďová kanalizácia“


Tento projekt je financovaný z rozpočtu mesta Stará Turá.

Projekt rieši odvedenie dažďových vôd z jednotlivých pavilónov MŠ do verejnej kanalizácie. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: Ján Kubiš – AQUA, Stará Turá.

Celková výška výdavkov: 40 812,00 EUR

Začiatok realizácie projektu: 04/2013

Skončenie realizácie projektu: 05/2013

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.6.2013