Menu

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ“

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% a z rozpočtu mesta Stará Turá vo výške 5%.

Stavba pozostáva zo stavebných prác a to: búracie práce a montážne práce súvisiace s výmenou okien a dverí, výmenou nášľapných vrstiev podláh, zo zateplením obvodových konštrukcií s ohľadom na zachovanie architektonických prvkov fasády objektu, zateplením podstrešného priestoru, vybudovaní novej učebne výpočtovej techniky v II. NP, zrekonštruovaní zdravotechniky a vybudovaní novej prípojky vody, zrekonštruovaní vnútornej elektroinštalácie a bleskozvodu a v rekonštrukcii plynovej kotolne. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: Eiffage Construction Slovenská  republika s.r.o., Bratislava.

Celková výška výdavkov: 668 882,93 EUR

Začiatok realizácie projektu: 06/2011

Skončenie realizácie projektu: 02/2012

Mesto Stará Turá, Publikované: 9.3.2012