Menu

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá- II. etapa"

EÚ a Ministerstvo hospodárstva

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ NFP z fondov EÚ

 

Mesto Stará Turá oznamuje, že mestu bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP z fondov EÚ a bude mu poskytnutý nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ do  výšky 726 118,47 €, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Zmluva o poskytnutí NFP číslo: 322/2015-2050-1200 zn.: KaHR-22VS-1501/0391 medzi poskytovateľom podpory – Ministerstvom hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 v zastúpení JUDr. Vazilom Hudákom, ministrom, a konečným prijímateľom – Mestom Stará Turá, v zastúpení primátorkou Ing. Annou Halinárovou bola podpísaná 29.10.2015.

Parametre projektu:

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá- II. etapa

Kód projektu v ITMS: 25120220391

Miesto realizácie projektu: Stará Turá

Operačný program: Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Priritná os: 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie   poradenstva v oblasti energetiky

Ciele projektu:

  • Zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia ako verejnoporspešnej služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta Stará Turá.
  • Zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách v nočných hodinách.
  • Dosiahnutie spoľahlivej prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
  • Nižšia produkcia emisií CO2.
  • Úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia.
  • Modernizácia a unifikácia svietidiel a výložníkov.

Stručný opis projektu: Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Pôvodných 846 svietidiel bude vymenených za nové a na splnenie podmienok daných patnou legislatívou bude sústava doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 233 ks. Celkový počet svietidiel uvažovaných v svetelnotechnickej štúdii pre splnenie svetelných podmienok je 1079 ks.

Skorodované výložníky v počte 350 ks na betónových stožiaroch a oceľových stožiaroch sa demontujú a nahradia za nové. A doplnených bude 233 ks, ktoré  budú osadené na jestvujúce podperné body trakčného rozvodu a existujúce podperné body verejného osvetlenia.

Pôvodné rozvádzače budú doplnené o inteligentné riadiace jednotky, ktorých úlohou bude záznam informácii o spotrebe sústavy, jej regulácia a diaľkové riadenie. RVO budú doplnené o systém v počte 29ks. Systém riadenia a monitorovania verejného osvetlenia zníži aj náklady na údržbu sústavy. Správca na základe informácií z ovládacieho softvéru bude mať presnú informáciu o poruche.

Prevádzkou modernizovaného verejného osvetlenia sa v budúcnosti dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu vďaka inštalácií moderných a spoľahlivých LED svietidiel s vysokou účinnosťou (nízke alebo nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť) ako aj tým, že bude možné v novej sústave VO riadiť ako dobu prevádzky, tak aj intenzitu osvetlenia vo vybranej dobe. Výsledkom rekonštrukcie bude podstatne vyššia kvalita osvetlenia komunikácií spĺňajúca európske štandardy.

Vplyvom modernizácie VO bude zabezpečená úspora energickej energie 1141,18 GJ/rok, ale aj zlepšenie kvality života v meste a ochrana životného prostredia.


Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Stará Turá, SNP 1/ 2, 916 01 Stará Turá

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 764 335,23 €

Výška poskytnutého príspevku: 726 118,47 €

Začiatok realizácie projektu: 06/2015

Skončenie realizácie projektu: 12/2015 


Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.1.2016