Menu

Projekt „Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ“

Tento projekt je financovaný z rozpočtu mesta Stará Turá.

Prestavba spočíva v zmene dispozičného riešenia jestvujúcich vnútorných priestorov pre potreby žiakov MŠ a z tohto riešenia vyplývajúcich stavebných prác. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: EURO-BUILDING a.s., Bratislava

Celková výška výdavkov: 228 322,80 EUR

Začiatok realizácie projektu: 10/2012

Skončenie realizácie projektu: 03/2013

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.4.2013