Menu

Projekt: Plynová kotolňa v bytovom dome Dr. Úradníčka 189/2,4, 190/6

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.

Zhotoviteľ : IZOTECH Group s. r. o., Nové mesto nad Váhom

Náklad : 72 432,00 € s DPH

Začiatok realizácie: september  2014

Koniec realizácie: október 2014

Technický popis: do bytového domu sme nakupovali primárne teplo do OST VS7 z CHIRANA – PREMA Energetika, s. r. o. Uvedený dodávateľ nás upozornil na havarijný stav primárneho rozvodu do VS7 a VS8. Vyzval nás, aby sme OST nahradili plynovými kotolňami, alebo im umožnili tieto kotolne vybudovať v priestoroch OST. Vlastníci bytov bytového domu Dr. Úradníčka 193 sa rozhodli vybudovať vlastnú kotolňu a v bytovom dome Dr. Úradníčka 189/2,4 a 190/6. V rámci zásobovacej povinnosti vybudoval kotolňu TECHNOTUR, s. r. o.   

Technotur s.r.o., Publikované: 7.11.2014