Menu

Projekt „Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej“

Tento projekt je financovaný z rozpočtu mesta Stará Turá.

Stavba pozostáva z týchto objektov SO 01 – Parkovisko a chodník, SO 02 – Odvodnenie, SO 03 – Verejné osvetlenie, SO 04 – Ochrana káblov Slovak T-Com a.s. V rámci SO 01 – Parkovisko a chodník bude vybudovaných 17 parkovacích stojísk realizovaných zo zámkovej dlažby. Chodník šírky 2 m bude situovaný pozdĺž okraja vozovky MK ako pokračovanie jestvujúceho pred predajňou drogérie. Povrch chodníka bude z farebnej zámkovej dlažby. Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: PAK-INVEST s.r.o., Chrabrany.

Celková výška výdavkov: 31 983,60 EUR

Začiatok realizácie projektu: 10/2012

Skončenie realizácie projektu: 5/2013

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.6.2013