Menu

Projekt: Oprava garáži požiarnej zbrojnice pre umiestnenie nového požiarneho vozidla

Realizovaná  akcia bola financované zo zdrojov spoločnosti TECHNOTUR s. r. o. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne piati záujemcovia.
Ministerstvo vnútra SR pridelilo DHZ nové požiarne vozidlo, ktoré bolo slávnostne odovzdané. Bolo umiestnené v opravenej garáži.

Zhotoviteľ: TECHNOTUR s. r. o., Stará Turá

Náklad: 3 547 € s DPH

Začiatok realizácie: máj  2015

Koniec realizácie: máj 2015

Technotur s.r.o., Publikované: 12.6.2015