Menu

Projekt „Napojenia zvodov dažďovej vody z budovy Základnej umeleckej školy Stará Turá do existujúcej verejnej kanalizácie“

Tento projekt bol financovaný z kapitálových finančných prostriedkov ZUŠ Stará Turá.

Premetom projektu bolo napojenie štyroch zvodov dažďovej vody z  budovy Základnej umeleckej školy, Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá do verejnej kanalizácie. Zaústenie dažďových rúr do kanalizácie obsahovalo dodávku rúrového vedenia a komponentov pozostávajúcich z kameniva a betónov a montážnych prác zahŕňajúcich ručné výkopy, rezanie, betónovanie a asfaltovanie.  Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý zhotoviteľ stavby: Ján Kubiš – AQUA, Stará Turá.

Celková výška výdavkov: 2 650,82 EUR

Začiatok realizácie projektu: 9/2015

Skončenie realizácie projektu: 9/2015

 

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 16.10.2015