Menu

Projekt „Bezbariérová úprava sociálneho zariadenia v Klube dôchodcov“

Tento projekt bol financovaný z daru MIPP SK s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera, Stará Turá, ktorý bol poskytnutý vo výške 4950 € a z rozpočtu mesta vo výške 944,58 €.

Finančná čiastka predstavuje náklady na bezbariérovú úpravu sociálneho zariadenia v Klube dôchodcov na ul. M. R. Štefánika. 

Rekonštrukciu realizovala firma JUBE TEAM s.r.o.,  Čulenova 1522/14, Nové Mesto n.V.

Celková výška výdavkov: 5894,58 €

Začiatok realizácie projektu: 09/2015

Skončenie realizácie projektu: 09/2015

 

Ing. arch. Katarína Robeková, mesto Stará Turá, Publikované: 16.10.2015