Menu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2007 - 2013 - hodnotenie