Menu

Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká

Dňa 17. 07. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 28.8.2017 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká“

Na  projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov. V projekte je uvažované, že dobrovoľní hasiči sa budú podieľať na realizácii vlastnými prácami vo výške 10544,98 €.

Hasičská zbrojnica v miestnej časti Topolecká  bola postavená  v šesťdesiatych  rokoch minulého storočia. 

Mesto v tomto roku požiadalo o pridelenie hasičskej techniky a to o protipovodňový vozík a IVECO Daily. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby táto technika bola uschovávaná v budove, ktorá spĺňa primerané podmienky. Preto je nevyhnutná prístavba tejto budovy. Zväčšenie priestorov napomôže k zlepšeniu podmienok zásahovej činnosti dobrovoľných hasičov. Ide o vybudovanie školiacej miestnosti. V celej budove je potrebné zabezpečiť vykurovanie a výmenu garážovej brány za rolovaciu, výmenu okien, čím sa zabezpečí zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno - izolačných vlastností budovy.

Oprava a modernizácia stavby prispeje  k dosiahnutiu zvýšenia ochrany pred požiarmi. Oprava zbrojnice je v súlade so strategickým dokumentom mesta PHSR odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom pre roky 2016 – 2022 dňa 2.11.2015 uznesením č. 21 – XII/2015 a s právnymi predpismi v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom je nielen ochrana života, majetku občanov ale i  ochrana verejných priestranstiev mesta. Mesto ako vlastník budovy  každoročne vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na údržbu a prevádzku  spomínanej budovy, ale budova si vyžaduje väčšiu finančnú investíciu, preto podávame žiadosť o dotáciu. V projekte je uvažované, že dobrovoľní hasiči sa budú podieľať na realizácii vlastnými prácami vo výške 10544,98 €.

 

Publikované: 8.9.2017 | Aktualizácia: 8.9.2017