Menu

Prestavba a prístavba budovy MsÚ Stará Turá

V roku 2008 oddelenie výstavby ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vypísalo súťaž návrhov na prestavbu a nadstavbu budovy MsÚ Stará Turá. Víťazom súťaže návrhov sa stala spol. DONUM s r.o., Nové Mesto nad Váhom, Čulenova č.15 – Ing. Ľuboš Balažovič. Dňa 26.09. 2012 sa uskutočnilo s Ing. Balažovičom pracovné stretnutie na ktorom bol požiadaný, aby do najbližšieho zasadnutia MsZ pripravil nový návrh prestavby budovy MsÚ a následne ho prezentoval na zasadnutí MsZ. Tento nový návrh pozostával z prestavby a prístavby bez nadstavby budovy MsÚ. Nový návrh zahŕňal aj odstránenie časti pôvodných objektov a to novšej prístavby mestského úradu, kde je umiestnená zasadačka a sobášna sieň a časti pôvodnej stavby mestského úradu prízemného krídla tzv. domčeka, v ktorom je umiestnená Mestská polícia. Na základe nového návrhu spracovaného Ing. Balažovičom, ktorý bol autorom prezentovaný na MsZ, bola uznesením MsZ č.47-XXII/2012 zo dňa 25.10.2012 menovaná a schválená pracovná skupina pre prípravu projektovej dokumentácie rekonštrukcie MsÚ. Predmetná pracovná skupina na svojich pracovných stretnutiach dňa 05.11.2012, 29.11.2012, 08.01.2013 a 25.01.2013 prejednávala a pripomienkovala predkladané návrhy Ing. Balažoviča, ktorý ich následne zapracovával do svojich návrhov. Výsledkom je konečný návrh štúdie pre stavbu: Prestavba a prístavba budovy mestského úradu Stará Turá, ktorý predložilo Odd. výstavby, ÚP a ŽP na schválenie MsZ.

Predmetný návrh štúdie bol prerokovaný Komisiou pre výstavbu, ÚP a dopravu MsZ Stará Turá  dňa 11. 02. 2013, ktorá ho odporučila predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej na schválenie. Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Starej Turej a KVUPaD odporúčajú predloženú štúdiu schváliť.

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom XXV. zasadnutí dňa 21.02. 2013 predloženú štúdiu na stavbu „Prestavba a prístavba budovy mestského úradu Stará Turá“, ktorú spracovala spol. DONUM s r.o. so sídlom v Novom Meste n/V, Čulenova č.15, Ing. Ľuboš Balažovič, z februára 2013, ktorá pozostáva z odstránenia objektu Mestskej polície a zadnej svadobky z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a neadekvátnych investičných nákladov na ich rekonštrukciu, z vybudovania novej prístavby a prestavby existujúcej časti budovy a túto schválilo a uložilo MsÚ Stará Turá, oddl výstavby, ÚP a ŽP zabezpečiť ďalšie kroky pre projektovú prípravu stavby v súlade s platnou legislatívou a schváleným PR mesta.

Až pri dokončení projektu budeme vedieť, koľko finančných prostriedkov bude na projekt potrebných. Projekt bude pripravený pre prípad, ak by bola vyhlásená výzva z fondov EÚ. Z vlastných prostriedkov by mesto chcelo zrealizovať aspoň výmenu okien na starej časti budovy, nakoľko tieto sú v havarijnom stave.

V prílohe je schválený návrh štúdie. 

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 25.2.2013