Menu

Poskytnuté dotácie športovým klubom v roku 2014

 Ponúkame Vám prehľad poskytnutých dotácií v roku 2014 športovým klubom – žiadateľom o dotáciu - z rozpočtu mesta v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie boli v zmysle VZN č. 5/2013– Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov. Spolu sa prerozdelila jednotlivým žiadateľom – športovým klubom celková čiastka 28 000 €.

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2014 (v €)

Poskytnutá dotácia na 2. Polrok 2014 (v €)

Mestský futbalový klub

7 823,20

5 409,22

Stolnotenisový klub

1 250,00

1 055,44

Wushu centrum Stará Turá

2 696,40

1 525,0

Klub tenistov Oskoruša

247,80

nežiadali

Mestský kolkársky klub

1 180,20

1 812,74

Mestský basketbalový klub

nežiadali

5 000,00

CELKOM

13 197,60

14 802,40MsÚ Stará Turá, Publikované: 19.9.2014