Menu

Poskytnuté dotácie športovým klubom v roku 2014 a v 1. polroku 2015

 Ponúkame Vám prehľad poskytnutých dotácií v roku 2014 a v 1. polroku 2015 športovým klubom – žiadateľom o dotáciu - z rozpočtu mesta v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotácie boli v zmysle VZN č. 5/2013– Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov. Spolu sa prerozdelila jednotlivým žiadateľom – športovým klubom v roku 2014 celková čiastka 28 000 € a v 1. polroku 2015 čiastka 11 558 €.

Športový klub

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2014 (v €)

Poskytnutá dotácia na 2. polrok 2014 (v €)

Poskytnutá dotácia na 1. polrok 2015

Mestský futbalový klub

7 823,20

5 409,22

3 371,20

Stolnotenisový klub

1 250,00

1 055,44

649,60

Wushu centrum Stará Turá

2 696,40

1 525,00

1 525,00

Klub tenistov Oskoruša

247,80

nežiadali

nežiadali

Mestský kolkársky klub

1 180,20

1 812,74

1 012,20

Mestský basketbalový klub

nežiadali

5 000,00

5 000,00

CELKOM

13 197,60

14 802,40

11 558,00MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.3.2015