Menu

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Dňa 27. 07. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len Žiadosť o NFP) v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR).


Podľa § 14 ods. 8 vyhlášky obec na účely zabezpečenia triedeného zberu BRO zo záhrad (§ 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona o odpadoch), ak ide individuálnu bytovú výstavbu má povinnosť zabezpečenia pre každú domácnosť:

  1. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber BRKO musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
  2. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.

Predmetom projektu je preto obstaranie 800 ks záhradných kompostérov s objemom 1000 l na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach.

Materiálové prevedenie kompostérov:

  • uzatvárateľná plastová nádoba bez dna s prevzdušňovacími otvormi
  • použitý materiál obsahuje minimálne 50%-ný podiel recyklovanej zložky,
  • materiál je ÚV stabilizovaný,
  • teplota stabilizovania od - 40°C do + 80°C,
  • hrúbka steny a váha kompostéra určená vzhľadom na minimálne kvalitatívne požiadavky dané pre jednotlivé veľkostné kategórie

V apríli MŽP SR schválilo predmetnú žiadosť, v dôsledku čoho bola v júni podpísaná zmluva o poskytnutí NFP k vyššie uvedenému projektu.

V auguste 2018 bolo vykonané verejné obstarávanie kompostérov s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 Zákona o verejnom obstarávaní.

V októbri 2018 nám riadiaci orgán, ktorý kontroloval dokumentáciu k verejnému obstarávaniu oznámil, že nemá pripomienky a teda môže dôjsť k realizácii nákupu kompostérov. Predpokladáme, že k dodaniu kompostérov pri dodržaní zmluvných termínov s vysúťaženým dodávateľom dôjde v januári 2019.

Celková suma oprávnených výdavkov je plánovaná na 119 647,20 €, z toho výška nenávratného finančného príspevku v hodnote 95% tvorí sumu 113 664,84 € a zvyšných 5% predstavuje výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov vo výške 5 982,36 €.

 

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.9.2017 | Aktualizácia: 29.10.2018