Menu

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľným komunálnych odpadov v Starej Turej

Dňa 27. 07. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Podľa § 14 ods. 8 vyhlášky obec na účely zabezpečenia triedeného zberu BRO zo záhrad (§ 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona o odpadoch), ak ide individuálnu bytovú výstavbu má povinnosť zabezpečenia pre každú domácnosť:
a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber BRKO musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.

Predmetom projektu je preto obstaranie 800 ks záhradných kompostérov s objemom 1000 l na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach.

Materiálové prevedenie kompostérov:
- uzatvárateľná plastová nádoba bez dna s prevzdušňovacími otvormi
- použitý materiál obsahuje minimálne 50%-ný podiel recyklovanej zložky,
- materiál je ÚV stabilizovaný,
- teplota stabilizovania od - 40°C do + 80°C,
- hrúbka steny a váha kompostéra určená vzhľadom na minimálne kvalitatívne požiadavky dané pre jednotlivé veľkostné kategórie

Celková suma oprávnených výdavkov: 120 960,00 €
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 114 912,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 6 048,00 €

V prípade schválenia žiadosti je určený
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: október 2018

Mesto Stará Turá, Publikované: 12.9.2017 | Aktualizácia: 12.9.2017