Menu

Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá

Mestu Stará Turá boli schválené ďalšie eurofondové dotácie. Konkrétne ide o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“ uplatnený v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, zameranú na podporu poskytovania opatrovateľskej služby.

Cieľom projektu je zabezpečenie a podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v oblasti sociálnych služieb v meste Stará Turá a v jej prímestských častiach. Prácou terénnych opatrovateliek mesto zabezpečí pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Podporou terénnej opatrovateľskej služby umožní mesto svojim občanom zostať čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí, rodine, komunite, čím sa zachovajú ich prirodzené sociálne vzťahy.

Schválený príspevok v celkovej výške 148 200 € má pre mesto veľký význam. Na obdobie 26 mesiacov pomôže s úhradou mzdových výdavkov pre 10 opatrovateliek pôsobiacich v teréne. Celkové náklady mesta na zabezpečenie opatrovateľskej služby sú odhadované na rovnaké obdobie v sume viac ako 445 000 €. Schválený príspevok bude mestu vyplácaný postupne, pod vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnej agentúry tohto ministerstva.

I vám, či vašim blízkym môže mesto Stará Turá poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti prostredníctvom terénnych opatrovateliek. V prípade záujmu kontaktujte sociálne oddelenie MsÚ na tel. číslach: 032/746 1645 - 46, 0915/984 306,  0905/638 860 alebo osobne v Dome štátnej správy, Družstevná ul., Stará Turá na 1. poschodí. Informácie nájdete aj na www.staratura.sk, prípadne na webových sídlach vyššie uvedených inštitúcií: www.ia.gov.sk a www.esf.gov.sk.   

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

          

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.3.2019 | Aktualizácia: 25.3.2019