Menu

Po stopách Husitov v slovensko – moravskom pomedzí

Vo februári 2018 predložilo Mesto Stará Turá Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len Žiadosť o NFP) na realizáciu projektu „Po stopách Husitov v slovensko – moravskom pomedzí“. Reagovalo tak na výzvu Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v rámci Fondu malých projektov z prostriedkov Europského fondu pre regionálny rozvoj (ďalej len ERDF). 

Zámerom projektu je vytvorenie turisticky atraktívneho miesta, ktoré sa zaradí medzi unikáty celého kopaničiarskeho regiónu. Rekonštrukciou tejto národnej kultúrnej pamiatky nazývanej Husitská veža prispejeme k obnove kultúrneho dedičstva. Zrekonštruovaný objekt bude ideálnym miestom na prezentáciu dejín nielen deťom a mládeži ale pritiahne aj turistov. Keďže povinnou súčasťou projektu je i spolupráca s partnerom z Českej republiky, oslovili sme naše družobné mesto Kunovice. Zámerom projektu na českej strane bude zatraktívnenie Husovho parku v Kunoviciach výsadbou lipy srdčitej. Cieľom projektu je tiež priblížiť miestnym i turistom pôsobenie Husitov v slovensko-moravskom pomedzí prostredníctvom brožúry a informačných panelov. Zároveň chceme podnietiť deti i celé rodiny, aby sa snažili poznať históriu i kultúrne pamiatky v mestách, v ktorých žijú a podnietiť ich k návšteve partnerského mesta či jeho blízkeho okolia.

V septembri sme obdržali zo Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je Správca Fondu malých projektov, Oznámenie o schválení predmetnej žiadosti. Realizácia hlavných aktivít projektu je naplánovaná na začiatok roka 2019.

Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu projektu je plánovaná na 55 234,06 €, z toho výška príspevku z ERDF tvorí 29 992,09 €, výška príspevku z národného financovania je 5 523,40 € a zvyšných 19 718,57 € predstavuje výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta.
 

 

FOND MALÝCH PROJEKTOV

 

 

 

 

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 31.10.2018 | Aktualizácia: 31.10.2018