Menu

Hudcovic Pavol

(1928 - 1980)

Pavol Hudcovic sa narodil 18.2.1928. Po ukončení štúdia na Obchodnej škole vo Vrbovom niekoľko rokov pracoval u svojho otca, drobného živnostníka.
Po februári 1948 otcovi odobrali živnosť, Pavol odchádza pracovať do n.p. Presná mechanika Stará Turá, do svojho rodiska. Tu sa stal vedúcim oddelenia reprografie, ktoré zaisťovalo kópie všetkej dokumentácie pre potreby podniku, patrilo sem i fotografovanie. Pracoval tu až do svojej smrti. Práca sa mu skoro stala koníčkom, začali prichádzať i dobré výsledky, najmä vďaka svojej zručnosti a k tomu zodpovedajúcim schopnostiam.
V súkromí veľa čítal, najmä poéziu. Mal túžbu ďalej študovať. Žiadosti mu zamietli, pretože bol synom bývalého živnostníka.
Jeho láska k prírode sa začala prejavovať v dvoch smeroch, ktoré sa vzájomne doplňovali. Bola to turistika a fotografia, ktorá mu umožňovala zachytávať krásu videnú očami turistu.
Bol dlhoročným predsedom turistického oddielu TJ Presná mechanika, aktívnym turistom, pokiaľ mu v tom nezačala brániť choroba. Niekoľko rokov viedol tiež so svojou manželkou - učiteľkou turistický oddiel na 1.ZŠ v Starej Turej.
Záľuba fotografovať, ktorú pociťoval už v detstve, ho držala až do smrti. V aktívnom veku, na svoju dobu, bol vybavený solídnou fotografickou technikou.
Patril k zakladajúcim členom fotokrúžku Závodného klubu ROH a dlhé roky bol i jeho predsedom. V krúžku sa postupne vyškolilo veľa uznávaných fotografov nášho mesta.
S kolegami fotografmi sa zúčastňoval odborných seminárov (Fotofórum Ružomberok, Amfo Martin a i.). Udržiaval kontakty s významnými slovenskými a českými fotografmi a fotoklubmi. Silnou stránkou Pavla Hudcovica bola umelecká fotografia. Húževnatou prácou, podloženou prirodzeným umeleckým cítením, dosiahol pozoruhodné výsledky, hlavne pri zobrazovaní krajiny. V reportážnej fotografii bol pravidelným prispievateľom do miestnych Fotonovín, ktoré zakladal. Zobrazoval v nich časté premeny svojho mesta a okolia. Ako člen Zväzu čs. fotografov sa pravidelne zúčastňoval rozličných výstav, vrátane zahraničných a získal niekoľko významných ocenení. Vystavoval napr. v Juhoslávii, Rumunsku, Portugalsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a v bývalom Sovietskom zväze.
Svojou aktívnou prácou, ako umelecký fotograf, v historicko-dokumentačnej komisii pri MsNV v Starej Turej prispel k príprave obrazovej publikácie: Stará Turá, štúdie o histórii, ľudovej kultúre a nárečí (1.vydanie - Vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1983). Vydania sa nedožil.
Pavol Hudcovic svoje fotografie uverejňoval aj v podnikových novinách svojho zamestnávateľa - Jemnomechanik, v obchodných brožúrach Chriana revue a pod. Tiež veľa prispieval do časopisov ako napr. Krásy Slovenska, Československá fotografie, Revue výtvarnej fotografie, Život a do rôznych kalendárov. Bol autorom mnohých pohľadníc.
Na svoju prácu bol náročný, mal veľké plány do budúcnosti. Zákerná choroba podlomila jeho zdravie. Zomrel 30.9.1980. Pochovaný je na ev.a.v. cintoríne v Starej Turej.

Staroturanský spravodajca č. 2 - február 1998

--------------------------------------------------------------------------------