Samospráva

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vargová

 

Ohlasovňa pobytu Stará Turá

 

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

Ohlasovňa pobytu v Starej Turej na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

 

 

19.1.2023

 

 

Anna Vargová, dátum narodenia 30.4.1942

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Stará Turá

 

 

 

Stará Turá, dňa 19.1.2023

 

 

 

    odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 19.01.2023

Zvesené dňa:   03.02.2023

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 19.1.2023 | Aktualizácia: 23.1.2023
Nastavenia cookies