Samospráva

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Stará Turá

 

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

Ohlasovňa pobytu v Starej Turej na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

 

 

9.9.2022

 

 

Valéria Klimáčková, dátum narodenia 19.2.1984

 

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Stará Turá

 

 

 

Stará Turá, dňa 9.9.2022

 

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 09.09.2022

Zvesené dňa:   26.09.2022

MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.9.2022
Nastavenia cookies