Samospráva

Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou- LIDL

Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou na stavbu SO.01 Obchodný dom, SO.02 Komunikácia a spevnené plochy (SO.02.1 Úprava križovatka na ulici Jiráskova), SO.03 Sadové úpravy, SO.04 Rozvody silnoprúd (SO.04.1 Prípojka NN, SO.04.2 Vonkajšie osvetlenie, SO.04.3 Prekládke verejného osvetlenia, SO04.4 Prípojka VN, SO.04.5 Trafostanica, SO.04.6 Rozvody NN – ZSDIS, SO.04.7 Rozvody NN – areálové), SO.05 Rozvody slaboprúdu (SO.05.1 Prípojka slaboprúdu), SO.06 Vodovod (SO.06.1 Prípojka vodovodu, SO.06.2 Požiarny vodovod), SO.07 Splašková kanalizácia (SO.07.1 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO.07.2 Preložka kanalizácie DN30), SO.08 Dažďová kanalizácia,
SO.09 Odpadové hospodárstvo, SO.10 Reklamné stavby, SO.11 Prekládka plynovodu susedného objektu, SO.12 Prekládka siete Telekom na pozemkoch reg. KN-C 1042/18, 1050/1, 1051, 1052, 1061/1, 1042/3, 1042/1, 1127/4, 1127/11, 1050/3, 1093, 1061/1, 1061/5, 1044, 1053/4, 1054/1 a reg. KN-E 764/91, 764/7, 764/82, 1244, 764/7 v k. ú. Stará Turá, ul. Jiráskova.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.3.2023 | Aktualizácia: 23.3.2023
Nastavenia cookies