Menu

oznámenie o doručení písomností - Zaťko, Jurkovičová

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

 

Jozefovi Zaťkovi, nar. 1968

Ľube Jurkovičovej, nar. 1968

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 28. decembra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 12. januára 2018 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 28.12.2017