Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Valentová

Mesto    STARÁ  TURÁ

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

oznamuje

 

 

Helene Valentovej,    trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 22. marca 2023 jej bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 11. apríla 2023

MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.3.2023
Nastavenia cookies