Menu

oznámenie o doručení písomností - Valenta Jaroslav

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Jaroslavovi Valentovi,   nar. 1974,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  4. októbra 2017 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 2. novembra 2017

MsÚ Stará Turá, Publikované: 4.10.2017