Menu

oznámenie o doručení písomností - Vaculková, Buno, Ides

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Monika Vaculková, nar. 1978

Ivan Buno, nar. 1970

Tomáš Ides, nar. 1984

 

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 1. decembra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 19. decembra 2017 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 1.12.2017