Menu

oznámenie o doručení písomností - Vaculka, Tomeček

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

Petrovi Vaculkovi, nar. 1981

Zdenkovi Tomečkovi, nar. 1971

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 2. októbra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 20. októbra 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.10.2017