Menu

oznámenie o doručení písomností - Šimna

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 


Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

Jozefovi Šimnovi,   nar. 1970,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  11. apríla 2018 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 30. apríla 2018 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 11.4.2018