Menu

oznámenie o doručení písomností - Psotná, Mikulec, Kučera

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

 

Patrícii Psotnej, nar. 1977

Radoslavovi Mikulcovi, nar. 1976

Rastislavovi Kučerovi, nar. 1973

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 4. júna 2018  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 22. júna 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 4.6.2018