Menu

oznámenie o doručení písomností - Pavol Durec, Majtas, Bálentová

 

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

  

Mesto Stará Turá týmto

  

o z n a m u j e

 


Pavlovi Durcovi, nar. 1980

Ľubošovi Majtasovi, nar. 1990

Jane Bálentovej, nar. 1972

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 13. februára 2018  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 2. marca 2018