Menu

oznámenie o doručení písomností - Pálenik, Vysolajský, Bihary, Pollák

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Petrovi Pálenikovi, nar. 1978

Matúšovi Vysolajskému, nar. 1992

Martinovi Biharymu, nar. 1985

Michalovi Pollákovi, nar. 1960

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 8. februára 2018  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 26. februára 2018