Menu

oznámenie o doručení písomností - Páleník, Psotná, Durec Pavol, Durec Jaroslav

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Petrovi Páleníkovi, nar. 1978

Nikole Psotnej, nar. 2000

Pavlovi Durcovi, nar. 1980

Jaroslavovi Durcovi, nar. 1989

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 9. novembra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 27. novembra 2017

MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.11.2017