Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti (Krajčíková)

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že mu (im)  bola na Mestský úrad doručená listová zásielka. Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade, prízemie číslo dverí 118 v úradných hodinách.

Adresát (adresáti):

Katarína Krajčíková (vyvesené dňa 2.3.2023, zvesené dňa 20.3.2023)

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.3.2023
Nastavenia cookies