Menu

oznámenie o doručení písomností - Ján Uhrin

 

 

 

Mesto    STARÁ  TURÁ

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

  

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

Jánovi Uhrinovi,   nar. 1992,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 27.decembra 2017 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 15. januára 2018

 

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 27.12.2017