Menu

oznámenie o doručení písomností - hromadné oznámenie

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Helene Valentovej, nar. 1972

Tomášovi Idesovi, nar. 1984

Martinovi Formánkovi, nar. 1990

Ivanovi Bunovi, 1970

Ľube Jurkovičovej, nar. 1968

Eduardovi Gombárovi, nar. 1969

Jaroslavovi Durcovi, nar. 1989

Ivanovi Bangovi, nar. 1986

Darine Jurášovej, nar. 1968

Radoslavovi Vargovi, nar. 1985

Márii Vaškovej, nar. 1997

Jozefovi Šimnovi, nar. 1972

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 22. februára 2018  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 12. marca 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.2.2018