Menu

oznámenie o doručení písomností - Helena Valentová

 
OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ


Mesto Stará Turá týmto

  

o z n a m u j e

 

 

Helene Valentovej,   nar. 1972,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 22.decembra 2017 jej bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 9. januára 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.12.2017