Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Gorej

Mesto    STARÁ  TURÁ

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

o z n a m u j e

 

 

Branislavovi Gorejovi,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  31. januára 2024 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, Gen. M.R.Štefánika 375/63, Klientske centrum, evidencia obyvateľov  v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 19. februára 2024

MsÚ Stará Turá, Publikované: 31.1.2024
Nastavenia cookies