Menu

oznámenie o doručení písomností - Gorej, Bango, Roháček, Durec, Puškárová, Jurkovičová, Jurášová

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Ábelovi Gorejovi, nar. 1988

Ivanovi Bangovi, nar. 1986

Martinovi Roháčkovi, nar. 1985

Jaroslavovi Durcovi, nar. 1989

Veronike Puškárovej, nar. 1977

Ľube Jurkovičovej, nar. 1968

Darine Jurášovej, nar. 1968

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 9. októbra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 27. októbra 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.10.2017