Menu

oznámenie o doručení písomností - Gombár, Jurášová, Bango, Varga, Ides, Vašková, Ďurinová

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Eduardovi Gombárovi, nar. 1969

Darine Jurášovej, nar. 1968

Ivanovi Bangovi, nar. 1986

Radoslavovi Vargovi, nar. 1985

Tomášovi Idesovi, nar. 1984

Márii Vaškovej, nar. 1997

Miriam Ďurinovej, nar. 1977

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 27. októbra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 14. novembra 2017

MsÚ Stará Turá, Publikované: 27.10.2017