Menu

oznámenie o doručení písomností - Galbavý, Buno, Vaculka, Vaculková

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

Viktorovi Galbavému, nar. 1950

Ivanovi Bunovi, nar. 1970

Petrovi Vaculkovi, nar. 1981

Monike Vaculkovej, nar. 1978

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 18. decembra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 5. januára 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 18.12.2017