Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Chudý

Mesto    STARÁ  TURÁ

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

oznamuje

 

 

Samuelovi Chudému,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  25. augusta 2023 mu bolo na Mestský úrad  doručené  oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedené písomnosti (zásielky) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, Klientske centrum, evidencia obyvateľov  v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 25. septembra 2023

MsÚ Stará Turá, Publikované: 25.8.2023
Nastavenia cookies