Menu

oznámenie o doručení písomností - Buno, Tomeček, Robeková, Michalková, Bohovicová, Vráblová

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

Ivanovi Bunovi, nar. 1970

Petrovi Tomečkovi, nar. 1999

Ľubici Robekovej, nar. 1976

Mariane Michalkovej, nar. 1980

Marcele Bohovicovej, nar. 1973

Elene Vráblovej, nar. 1961

 

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 2. februára 2018  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 20. februára 2018